ช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบาง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคมลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ช่วยเดินไม้ทำไม้ 4 ขา จำนวน 1 ชุด และเก้าอี้สุขา จำนวน 1 ชุด ให้แก่ครัวเรือนนางสาวสุภารัตน์ พิริยสถิต อยู่บ้านเลขที่ 119 หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน อำภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อช่วยเหลือนางสาวปราณี เกื้อสกุล อายุ 65 ปี เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว เป็นครัวเรือนเปราะบางยากจนของศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาศนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเกาะพะงัน (คจพ.อ) โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]