ลงพื้นที่คัดกรองรายชื่อครัวเรือนเปราะบางตำบลขุนทะเล

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นางสาวศิริวรรณ พรหมทอง นักพัฒนาสังคม และนางสาวกัญญาณัฐ สารเทพ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ นิคมสร้างตนเองขุนทะเล คัดกรองรายชื่อครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลขุนทะเล


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]