ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งที่ 4/2565

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายนั ...
อ่านต่อ

โครงการการจัดการความรู้ Knowledge Management) สป.พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายุสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายใ ...
อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับมาตรฐาน
การปฏิบัติหน้าที่ของ สนง.พมจ.

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมา ...
อ่านต่อ

โครงการ “ครอบครัวสัมพันธ์ ห่างไกลยาเสพติด”

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให ...
อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ ...
อ่านต่อ

การประชุม Eco-town:Up and Running

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให ...
อ่านต่อ
Loading...