การตรวจบูรณาการในสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงเพื่อดำเนินการตรวจแรงงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ. ร่วมกับชุดปฏิบัติการตรวจบูรณาการในสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง เพื่อกำเนินการตรวจแรงงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานหรือบริการ ในพื้นที่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดสุราษฏร์ธานี มอบหมายให้ ส.อ.สัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม และนางสาววาสิณี โพธิ์เพชร นิติกร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนายทินกร วงศ์สกุลบ้านลขที่ 147/406 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี ผู้สูงอายุขอความอนุเคราะห์จัดหาขาเทียม เนื่องจากประสบอุบัติเหตุรถชนทำให้ขาหักทั้ง 2 ข้าง ประกอบกับผู้ร้องพักอาศัยอยู่เพียงลำพัง มีความยากลำบากในการดำเนินชีวิต จึงได้ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อวางเผนให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของ
กระทรงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่อำเภอพุนพิน จำนวน 1 ราย และลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงครอบครัวเด็กประสบปัญหาทางสังคมร่วมกับเทศบาลตำบลท่าทองใหม่และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 1 ราย เพื่อวางแผนแนวทางให้ความช่วยเหลือตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประชุมประชุมแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี (2565 – 2570) ประจำปีบัญชี 2565 เพื่อวิเคราะห์ SWOT

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมประชุมแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี (2565 - 2570) ประจำปีบัญชี 2565 เพื่อวิเคราะห์ SWOT ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยื่นคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ในพื้นที่อำเภอเมืองฯ และเยี่ยมบ้านครอบครัวอุปถัมภ์ ในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยื่นคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ครอบครัวเพื่อสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางครอบครัว สภาพความเป็นอยู่ รายได้ และบุคคลใกล้ชิด เพื่อจัดทำรายงานการสอบ สภาพครอบครัว (ตามแบบ บธ.จ) ในลำดับต่อไป ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวอุปถัมภ์ ในพื้นที่อำเภอเมืองฯ และอำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนาน 5 ครอบครัว เพื่อติดตามผลการเลี้ยงดูเด็ก และเพื่อสรุปรายงานผลการดำเงินงานจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนทราบในลำดับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


โครงการเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่และพัฒนาศักยภาพองค์การสวัสดิการสังคมในการเขียนโครงการด้านสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อให้ได้โครงการเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่และพัฒนาศักยภาพองค์การสวัสดิการสังคมในการเขียนโครงการด้านสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 60 คน ในการนี้ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และเป็นวิทยากรบรรยาย  โดยนางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย 

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมบ้าน ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวเหมรัตน์ หงส์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ. ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 1 ราย ณ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อวางแผนแนวทางให้การช่วยเหลือตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.)รายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) รายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และนางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมโครงการฯ โดยได้มอบหมายให้ นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นางนุชรีย์ ด้วงสา พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เป็นวิทยากรบรรยาย และนายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ออกบัตรประจำตัวให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการฯ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มครัวเรือนเปราะบางร่วมกับอาสาสมัรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 จำนวน 10 ครัวเรือน ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]