โครงการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) เชี่ยวชาญด้านคนพิการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอบรมโครงการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) เชี่ยวชาญด้านคนพิการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2565 ณ อาคารองค์การบริหารส่วนตำบนสินปุน อำเภอพระแสง โดยมี นายภาคภูมิ ติณพันธ์ นายกองค์การบริหารตำบนสินปุน เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว จำนวน 200 คน


Share:ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 27 มกราคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร และนางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 3 ราย ดังนี้ รายที่ 1 ได้รับแจ้งผู้สูงอายุติดเตียงไม่มีผู้ดูแล จากการลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงมีบุตรหลานเป็นผู้ดูแล จึงได้พิจารณาให้เงินสงเคราะห์ครอบครัว รายที่ 2 ผู้ประสบปัญหาทางสังคมไม่มีรายได้ในการดำรงชีพ พิจารณาให้เงินสงเคราะห์ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยร่วมกับนายสรายุทธ รื่นระเริงศักดิ์ นักพัฒนาสังคม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายคะนองเดช สุวรรณ กำนันตำบลท่าข้าม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ผู้นำชุมชน อพม. ในพื้นที่อำเภอพุนพิน และรายที่ 3 ได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชน กรณี หญิงป่วยเป็นจิตเวชทางญาติไม่สามารถดูแลได้ โดยเบื้องต้นได้นำตัวผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้พิการประเภทที่ 4 ทางโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ได้ส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ เพื่อเข้ารับการรักษาอาการป่วยต่อไป โดยร่วมกับนายสรายุทธ รื่นระเริงศักดิ์ นักพัฒนาสังคม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเชษฐพล อัสดาธร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลท่าอุแท องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท ผู้นำชุมชน อพม. ในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์


Share:ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนมกราคม 2565

  วันที่ 27 มกราคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้เน้นย้ำให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้อง ช่วยกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ให้สำเร็จลุล่วงและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และขอให้รับผิดชอบในหน้าที่แต่ละหน่วยงานให้ดีที่สุด เพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชน ณ ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:โครงการวิจัยการพัฒนาตัวชี้วัดความสำเร็จในการทำโครงการซีเอสอาร์ของภาคธุรกิจที่มีส่วนสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

  วันที่ 27 มกราคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมโครงการวิจัยการพัฒนาตัวชี้วัดความสำเร็จในการทำโครงการซีเอสอาร์ของภาคธุรกิจที่มีส่วนสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการกู้ยืมเงินทุนฯ ประกอบอาชีพ

วันที่ 26 มกราคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวนุสรา เวชวิมล นิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อสอบข้อเท็จจริงคนพิการที่ยื่นคำขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพในพื้นที่อำเภอคีรีรัฐนิคม จำนวน 4 ราย เพื่อเสนอให้คณะทำงานเพื่อพิจารณาวาระการประชุมอนุกรรมการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติให้กู้ยืมตามลำดับ


Share:ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (One Home) ครั้งที่ 1/2565

  วันที่ 26 มกราคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (One Home) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

Share:ประชุมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ….

  วันที่ 26 มกราคม 2564 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. .... โดยนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ทางไกลผ่านระบบ      Zoom Cloud Meeting พร้อมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจ ร่าง พ.ร.บ. การดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. .... และขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น ณ ห้องประชุม สป.1 ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
  ในการนี้ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายนันทวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงาน1.ผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 25642.(ร่าง) รายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปรับปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25643.(ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:ตรวจบูรณาการคุ้มครองแรงงานและการค้ามนุษย์ ในเรือประมงทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 06:00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ. ร่วมตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล ร่วมกับ ศรชล. ตำรวจภูธร,กอ.รมน., กองกำกับการ 6, กองบังคับการตำรวจน้ำ,สนง.ตรวจคนเข้าเมือง,สนง.เจ้าท่าสาขาสุราษฎร์ธานี,สนง.เจ้าท่าสาขาเกาะสมุย,เจ้าท่าสาขาเกาะพะงัน,สนง.จัดหางาน,สนง.แรงงาน, ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 8,สนง.ประมง และสนง. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายนันธวัธ เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหัวหน้าชุดตรวจคุ้มครองแรงงาน เพื่อตรวจสภาพการจ้างงาน สภาพการทำงาน และใบอนุญาตใช้เรือ โดยตรวจเรือประมง จำนวน 8 ลำ แรงงานจำนวน 51 คน ณ บริเวณหมู่เกาะในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการตรวจ ไม่พบการบังคับใช้แรงงานประมงผิดกฎหมาย


Share:ประชุมคณะทำงานปฎิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09:00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นางสาวสุชานันท์ ช่วยเกิด หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปฎิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 5 โดยมีนายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial