วิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการของเทศบาลตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาววาสิณี โพธิ์เพชร ตำแหน่งนิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง สิทธิและบทบาทคนพิการ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ โครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ณ เทศบาลตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลแผนการ พัฒนากำลังคนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2565 – 2570

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 สถาบันพัฒนาฝืมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ได้กำหนดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลแผนการพัฒนากำลังคนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2565 – 2570 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือในการนี้ นายสุชาติ แสงพรม พัฒาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคมเข้าร่วมการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


อบรมระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO – LOGBOOK)

 วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม นางสาวศิริวรรณ พรหมทอง นักพัฒนาสังคม นางสาวกัญญาณัฐ สารเทพ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวนิตธราวรรณ มาศทาย นักสังคมสงเคราะห์ นายธนวัฒน์ แสงอ่อน นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวจิรารัตน์ ทวดสง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรมระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO – LOGBOOK) ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting โดยมีนางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุม

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)รายใหม่ เด็กและเยาวชน โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (อพม.) รายใหม่ เด็กและเยาวชน โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเงิน 388,000.-บาท (สามแสนแปดหมื่น แปดพันบาทถ้วน) มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 110 คน ณ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์ พลเมืองดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายพงศ์พร รักษ์ย่อง ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเลริมและสงเคราะห์พลเมืองดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยมีพลมืองดี สังคมไทยน่าอยู่ และเพื่อให้ความช่วยเหลือพลเมืองดีและครอบครัวกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ รวมถึงการยกย่องและเชิดชูเกียรติพลเมืองคี เพื่อให้สังคมได้ตระหนักและเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กรณี รับแจ้งเด็กถูกบิดาทำร้ายร่างกาย

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางนภสร จินา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ นางสาวจันทรา เหล่ากู นักพัฒนาสังคม และนางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ จนท.ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กรณีรับแจ้งเด็กถูกบิดาทำร้ายร่างกาย ในพื้นที่ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลช้างขวา โรงเรียนบ้านไสตอ โดยเบื้องต้นได้รับตัวเด็กเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น.นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม ร่วมกับอำเภอพุนพิน นำโดย นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอพุนพิน พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่ข้าน และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพุนพิน ร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องสิทธิการเลี้ยงดูบุตร กรณี รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากมารดาเด็ก มีความประสงค์จะนำบุตรไปอยู่ในความปกครองของตน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


การประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (One Home) ครั้งที่ 6/2565

   วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (One Home) ครั้งที่ 6/2565 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัด สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


การประชุมทางไกลผ่าน Web Conference
ด้วยโปรแกรม Zoom Client ครั้งที่ 6/2565

 วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่าน Web Conference ด้วยโปรแกรม Zoom Client ครั้งที่ 6/2565 โดยมีนายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในการประชุม

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลโครงการ ฝึกอาชีพแก้จนสร้างเงินสร้างรายได้ สู้ภัยโควิด โดยกองทุนสวัสดิการชาวบ้านเทศบาลตำบลดอนสัก

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอาชีพแก้จนสร้างเงินสร้างรายได้ สู้ภัยโควิด โดยกองทุนสวัสดิการชาวบ้านเทศบาลตำบลดอนสัก เป็นเงิน 47,640.-บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 คน ณ ที่ทำการ กศน. อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]