โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รุ่นที่ 1 ภาคประมง

เมื่อวันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. ดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร เข้าร่วมอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รุ่นที่ 1 ภาคประมง ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์คกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรมได้แก่บุคลากรภาครัฐในกระทรวงแรงงาน กรมการปกครอง กรมประมง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล รวมจำนวน 100 คน วัดถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ ในสาระสำคัญของกฎหมาย แนวทางปฏิบัติ และนโยบาย และการปฏิบัติงานร่วมกันในรูปแบบทีมสหวิชาชีพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2565

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2565 ซึ่งมีผู้เสนอรายชื่อเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 4 คน คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกเพื่อเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 คน เสนอให้สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปถัมภ์ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 วันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]