รมว.พม. (นายจุติ ไกรฤกษ์) ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค และถอดบทเรียนการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการคุ้มครองสวัสดิภาพกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้บริหารกระทรวง และทีม พม. (One Home) จังหวัดภาคใต้ ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริง และให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 25 เมษายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มการพัฒาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริง และให้การช่วยเหลือผู้เสียหายจากคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ จำนวน 1 ราย โดยได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของหน่วยของกระทรวงการพัฒณาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาให้เงินสงเคราะห์ พร้อมทั้งให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียหาย ในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านส้อง เยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานีพิจารณาให้ความช่วยเหลื อในลำดับต่อไป จำนวน 2 ครอบครัว ในพื้นที่อำเภอเวียงสระ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงนักเรียนที่อยู่ในภาวะยากลำบาก และเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 8 เมษายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงนักเรียนที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ครอบครัวมีฐานะยากจน จำนวน 1 ครอบครัว ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับทุนพระราชทานใหม่ โครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ เพื่อมูลนิธิฯ จากได้พิจารณาดำเนินการจัดสรรทุนพระราชทานในภาคเรียนที่ 1/2565 ในลำดับต่อไป และเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีครอบครัวยากจน จำนวน 5 ครอบครัว ขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการในเบื้องต้น และจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีพิจารณาให้ความช่วยเหลือลำดับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว) ในพื้นที่ตำบลหนองไทร และตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นางสาวเปมนีย์ เรื่องนวล พนักงานอำนวยการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว) จำนวน 7 ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลหนองไทร และพื้นที่ตำบลทำโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้คำปรีกษาแนะนำการช่วยเหลือเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆ ในครัวเรือนที่เข้าข่ายกลุ่มเปราะบาง ซึ่งเป็นการกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประชุมการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) โดยมีนายชูรินทร์ ขวัญทอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


กิจกรรมมอบปลาทูสดให้แก่ประชาชน

   วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหน่วยงานในสักกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (One Home) และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมมอบปลาทูสดให้แก่ประชาชน ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีร้องเรียนผ่านรายการสถานีคลายทุกข์

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนางสาวศิริวรรณ พรหมทอง นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ พิการ และมีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย กรณี ร้องผ่านสถานีคลายทุกข์ สวท.สุราษฎร์ธานี ในพื้นที่ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง ในการนี้การลงพื้นที่ดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 และสมาชิก อบต.ท่เคย ในการสอบข้อเท็จจริงและมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค พร้อมทั้งวางแผนการให้ความช่วยเหลือ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


จัดรายการสถานีคลายทุกข์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (One Home) พร้อมด้วยศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมจัดรายการสถานีคลายทุกข์ ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุ F.M. 89.75 MHz และเผยแพร่ผ่านทาง Facebock Live ทางเพจ สวท.สุราษฎร์ธานี เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนและบูรณาการช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพ ในการนี้ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมกับนางพาณิภัค แก่นแก้ว นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ จัดรายการสถานีคลายทุกข์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


รมว.พม.(นายจุติ ไกรฤกษ์) ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 14 มกราคม 2564 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลเมืองท่าข้าม พร้อมทั้งมอบสวัสดิการสังคมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขร่วมกับเครือข่ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลเมืองท่าข้าม และเยี่ยมชมนิทรรศการมีชีวิต โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับ และนางวสุ ประดิษฐพร นายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม กล่าวรายงาน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการขับเคลื่อนตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคการทำงาน ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมติดตามการลงพื้นที่และเข้าร่วมประชุมดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีขอเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์

วันที่ 5 มกราคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางนุชรีย์ ด้วงสา พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ร่วมกับปลัดอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนสัก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีขอให้บุตรชายซึ่งป่วยเป็นโรคท่อน้ำดีตีบตัน ตับแข็ง ม้ามโต เป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ในพื้นที่ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]