การตรวจบูรณาการในสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงเพื่อดำเนินการตรวจแรงงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ. ร่วมกับชุดปฏิบัติการตรวจบูรณาการในสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง เพื่อกำเนินการตรวจแรงงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานหรือบริการ ในพื้นที่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]