การติดตาม เยี่ยมบ้านผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ก่อนกลับคืนสู่ครอบครัว

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคนสงเคราะห์ และนางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ. ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมบ้านผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ก่อนกลับคืนสู่ครอบครัว จำนวน 2 คน ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรขุนทะเล เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]