การประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้สรุปผลการปฏิบัติงาน และผู้แทนตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชี้แจงผลการดำเนินงานตามแผน “ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศตำบลต้นแบบระดับภาค ประจำปี 2566 พร้อมทั้งข้อหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยอำนวยการบูรณาการและกำหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีต่อไป ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าวฯ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]