การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (Kickoff ITA 2023)

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้ารับชมและรับฟังการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (Kickoff ITA 2023) ผ่านช่องทางออนไลน์ Youtube :ITAS NACC โดยพลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช และศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ร่วมบรรยาย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]