การประชุมทางไกลผ่านจอภาพเตรียมความพร้อมการใช้งาน ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการใช้งาน ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์เหตุภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 ผ่านระบบ Google Meet โดยมีพันเอกสรรเสริญ พุ่มเกิด รองเลขานุการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 เป็นประธานในการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]