การประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสูราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ คปคม.สฎ. เข้าร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยมี นายไพบูลย์ นาคเจือ ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]