การประชุมทีมสหวิชาชีพและคัดแยกผู้ซึ่งอาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ จนท.ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ร่วมกับอัยการ จ.สฎ สนง.จัดหางาน จ.สฎ สนง.แรงงาน จ.สฎ สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สฎ สนง.ตรวจคนเข้าเมือง จ.สฎ ปกครองอำเภอท่าฉาง ตำรวจ ภูธร จ.สฎ ตำรวจท่องเที่ยว จ.สฎ และสถานีตำรวจภูธรท่าฉาง จ.สฎ ร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพและคัดแยกผู้ซึ่งอาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ สัญชาติเมียนมาร์ จำนวน 21 ราย ณ สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]