การประชุมทีมสหวิชาชีพ เพื่อพิจารณากำหนดค่สินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์ ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรายฎรู้ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ. เข้าร่วมประชุมพิจารณากำหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ร่วมกับ พนักงานอัยการ หนักงานสอบสวนตำรวจภูธรขุนทะเล พนักงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎธานี ยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายไพบูลย์ นาคเจือ ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]