การประชุมทีมสหวิชาชีพ เพื่อพิจารณากำหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์

วันที่ 14-15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวเบญจมาศ เสิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ. เข้าร่วมประชุมพิจารณากำหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จำนวน 2 ราย จากจังหวัดระนองและจังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานอัยการ สำนักงานสอบสวน บ้านพักเด็กและครอบครัว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยุติธรรมจังหวัด โดยมี นายไพบูลย์ นาคเจือ ผู้อำนายการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการคำมนุษย์ (บ้านครีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ซานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]