การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากทุกภาคส่วนในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด(พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

วันที่ 8 กันยายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากทุกภาคส่วนในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด(พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ก.บ.ก.) 5 จังหวัด ครั้งที่ 4/2566 ณ โดยมีนายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ชั้น 5 

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]