การประชุมรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ
และการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการ
เสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมการประชุมรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ และการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย และแผนป้องกัน/ แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ปีงบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 2564 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ 4 พื้นที่ จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีนายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องท่าวัง 2 โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]