การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนกันยายน 2566 ครั้งที่ 9/2566

วันที่ 29 กันยายน 2566 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนกันยายน 2566 ครั้งที่ 9/2566 โดยมีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานต่างๆที่ได้รับรางวัล มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณราชการครบ 60 ปี และแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาตรการโครงการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อแก้หนี้บุคลากรภาครัฐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 และการดำเนินงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ในการนี้นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน พม.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 5


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]