การประชุมเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับศูนย์รวมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้ำที่ ศปคม.สฎ. เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประขุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเตือนกรกฎาคม 2565 และแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]