การประชุมเชิงปฏิบัติการเหลียวหลัง มองหน้า สู่ ศพอส. วิถีใหม่ในยุค New Normal

วันที่ 23-24 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม ว่าที่ร้อยตรีวริทธิ์ บุญเกษม นักพัฒนาสังคม และนางสาวญาณิกา ยอดไสว นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเหลียวหลัง มองหน้า สู่ ศพอส. วิถีใหม่ในยุค New Normal แบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยมี นางสุจิตรา พิทยานรเศษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เปฌนประธาน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]