การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัด
สวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2565 นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวกาญจนา ทองนา และ นางสาวดารีน่า วะจิดี เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในระดับจังหวัด มีความรู้ความข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานจัดสวัสดิการ
โครงการเงินอุตหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเต็กแรกเกิดผ่านระบบติจิทัล และสามารถถ่ายทอดการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Conference Meeting


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]