การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุ

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุ ตามการกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จำนวน ๒๒ ชมรม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายประเสริฐ บุญประสพ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]