การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม “พม.สุขใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม “พม.สุขใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 19 อาคารกระทรวง พม. โดยมีนางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวง พม. เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]