การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคขราก่อนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2566 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคขราก่อนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เพื่อเพิ่มศักยภาพ ทักษะการปฎิบัติงาน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกิจกรรมการให้ความรู้ด้านกฎหมาย กิจกรรมการเสริมพลังบวก โดยมีนายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นางสาวพัชราภรณ์ เทพบุรี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว เข้าร่วมประชุมฯ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]