การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 การศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 6 กันยายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 การศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายประเสริฐ บุญประสพ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการเปิดการประชุม  ณ โรงแรมไดมอนด์  พลาซ่า สุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]