การประชุมใหญ่สามัญสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และการประชุมวิชาการ ประจำปี 2566

วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด และนางสาวจันทิมา ยวงเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และการประชุมวิชาการ”อัตลักษณ์ทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ท่ามกลางความท้าทายในปัจจุบันและอนาคต” ประจำปี 2566 หัวข้อหลัก “Social Work Professional Identity Amidst Current and Emerging Challenge ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]