การประชุม เตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดสมหวังวนาราม

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการประชุม เตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดสมหวังวนาราม ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดพัฒนารามพระอารามหลวง วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ณ ศาลาเรือนไทยวัดสมหวังวนาราม ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]