การประชุม Eco-town:Up and Running

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุม Eco-town:Up and Running เพื่อพิจารณานโยบายใหม่ในการขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ผ่านระบบ Zoom Meeting


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]