การฝึกอบรมการใช้มาตรวัดทางสังคมเพื่อการจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคมและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2566 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดจัดการฝึกอบรมการใช้มาตรวัดทางสังคมเพื่อการจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคมและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำ 2566 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ เสริมทักษะด้านการใช้มาตรวัดทางสังคม แค่ผู้ปฏิบัติงานด้านสถานการณ์ทางสังคมการจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคม โดยมีนายกันตพงษ์ รังษีสว่าง รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพิ่งประธานเปิดการฝึกอบรมฯ ในการนี้นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]