การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ให้แก่บุคลากรของ สป.พม.

นที่ 5-8 กันยายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายภูธิป พรหมปาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ให้แก่บุคลากรของ สป.พม. ครอบคลุมองค์ความรู้เชิงวิชาการและแผนการฝึกฝนการทำงานภาคปฏิบัติกับวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]