การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อการประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบความรุนแรงบนฐานเพศ ซึ่งร่วมกับ UNFPA Thailand และ UN Women Thailand

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อการประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบความรุนแรงบนฐานเพศ ซึ่งร่วมกับ UNFPA Thailand และ UN Women Thailand โดยมีนางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องร่วมฤดี 1-2 ชั้น 8 โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ เพลินจิต สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]