การสำรวจระบบแรงงานเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับเยาวชนและประชากรวัยแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมการสำรวจระบบแรงงานเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับเยาวชนและประชากรวัยแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ดร.ปรเมษฐ์ จินา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องคอนเวนชั่น 3 โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]