การอบรมภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ เข้าร่วมการอบรมภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ National Referral Mechanism : NRM และการดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure : SOP ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดฯ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]