การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดในการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (การประชุมทางไกลผ่านระบบ ZOOM)

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดในการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (การประชุมทางไกลผ่านระบบ ZOOM) โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว เป็นประธาน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
76 จังหวัด ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]