การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพทีมโฆษกและประชาสัมพันธ์ พม. 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน

 วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม และนางสาวจิรารัตน์ ทวดสง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพทีมโฆษกและประชาสัมพันธ์ พม. 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ผ่านระบบประชุมทางไกล Google Meet โดยมี นางอุบล ทองสลับล้วน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10  เป็นประธาน และบรรยายการอบรมโดย ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร, อ.ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข และคุณณัฐพล ศรีภิรมย์ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]