การแถลงข่าว และกิจกรรมเปิดตัวกิจกรรมของขวัญจากใจสู่ผู้สูงอายุไทยยุคติจิตอล (THAI SMATH AGEING)

วันที่ 23ธันวาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม ว่าที่ ร.ต.วริทธิ์ บุญเกษม นักพัฒนาสังคม นางสาวญาณิกา ยอดไสว นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมการแถลงข่าว และกิจกรรมเปิดตัวกิจกรรมของขวัญจากใจสู่ผู้สูงอายุไทยยุคติจิตอล (THAI SMATH AGEING) หลักสูตรสูงวัยดิจิตอล ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ โปรแกรม Zoom ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]