กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน โครงการจัดทำรั้วผักสวนครัวรั้วกินได้ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นรัก ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานโครงการจัดทำรั้วผักสวนครัวรั้วกินได้ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน ร่วมดำเนินการปลูกต้นไม้ ผักสวนครัว เพื่อส่งเสริมและเป็นต้นแบบให้ประชาชนในพื้นที่ยึดหลักตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และให้ศูนย์พักพิงร่วมใจไออุ่นรักมีความเป็นสัดส่วน สวยงาม และร่มรี่น รวมทั้งเพื่อเป็นแหล่งอาหารปลอดสารพิษในชุมชน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนจะเป็นผู้ดำเนินการดูแล รักษา และปลูกเพิ่มเติมให้เต็มพื้นที่ต่อไป ณ ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก หมู่ที่ 5 บ้านต้นปาบ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]