กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรของหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยร่วมปลูกต้นไม้บริเวณอาคารสำนักงานฯ และอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดฯ ประกอบด้วย ต้นมะฮอกกานี ต้นยมหอม ต้นตะเคียนทอง ต้นหลุมพอ และต้นพะยูง จำนวน ๕๐ ต้น


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]