กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และจิตอาสาบริการ
เนื่องในวันพระปิยมหาราช 23 ตุลาคม

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและจิตอาสาบริการ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หรือวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ที่จัดขึ้น ณ สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีจิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยกิจกรรมในวันนี้ มีการพัฒนาบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี พร้อมแจกขนมให้แก่ผู้ที่รอโดยสารด้วยรถไฟไปยังจุดหมายปลายทาง เพื่อเป็นการย้อนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5 ที่พระองค์ทรงริเริ่มและเป็นผู้ให้กำเนิดการคมนาคมทางบกระบบรางเส้นทาง “รถไฟ” ภายในประเทศ นำความรุ่งเรืองมาสู่ชาติบ้านเมืองอย่างเป็นรูปธรรมจนได้ใช้มาจนมาถึงทุกวันนี้ ในการนี้ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม และนางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาสังคม และสวัสดิการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและจิตอาสาบริการ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]