กิจกรรมวันไม้เท้าขาวสากล ประจำปี 2566

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดงานให้โอวาทมอบไม้เท้าขาวแก่คนพิการ และบรรยายพิเศษเรื่อง “สวัสดิการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ” พร้อมด้วยนางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมวันไม้เท้าขาวสากล ประจำปี 2566 เพื่อให้สังคมตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพในการดำรงชีวิตของผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มทุกสถานภาพให้มีความเป็นอยู่ที่ดีสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขเสมอภาคและเท่าเทียม ตลอดจนได้รับความเป็นธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมจะสมาคมประชาคมคนตาบอดภาคใต้ ทั้งสิ้น 14 จังหวัด จำนวน 70 คน ณ โรงแรมร้อยเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]