กิจกรรมเสวนา KM Online หัวข้อ “ผนึกกำลัง หยุดยั้ง PM 2.5 จากระบบเปิดภาครัฐ สู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่”

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุชานันท์ ช่วยเกิด หัวหน้าฝ้ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเสวนา KM Online หัวข้อ “ผนึกกำลัง หยุดยั้ง PM 2.5 จากระบบเปิดภาครัฐ สู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่”ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (YouTube Live สำนักงาน ก.พ.ร.) โดย นายไมตรี อินทุสุต ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น กล่าวเปิดการเสวนาดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]