กิจกรรม KM Day สป.wม.Show&Share ครั้งที่ 3 GoodPractice การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วันที่ 22 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมกิจกรม KM DAY สป.พม. SHOW & SHARE ครั้งที่ 3 “GOOD PRACTICES การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน” ผ่านระบบ ZOOM MEETING เพื่อนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนโครงการในเชิงพื้นที่ การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ผลลัพธ์/ผลผลิต และปัจจัยความสำเร็จ จัดโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.พม.


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]