ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรา ...
อ่านต่อ

ทำสัญญากู้ยืมเงิน และสัญญาค้ำประกันเงินกู้ยืม กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 -วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั ...
อ่านต่อ

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อการประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบความรุนแรงบนฐานเพศ ซึ่งร่วมกับ UNFPA Thailand และ UN Women Thailand

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร ...
อ่านต่อ

โครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพครัวเรือนเปราะบางสู่ครอบครัวพอเพียง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สุราษ ...
อ่านต่อ

ประชุมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting)

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร ...
อ่านต่อ