ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธา ...
อ่านต่อ

ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีรับเรื่องร้องทุกข์จากศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 มีความประสงค์ขอกลับภูมิลำเนาเดิม

วันที่ 31 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ...
อ่านต่อ

วิทยากรเพื่อให้ความรู้เรื่องสวัสดิการและข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

วันที่ 31 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ...
อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 30-31 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธา ...
อ่านต่อ