คณะทำงานกลั่นกรองการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ผู้แทนคณะทำงานกลั่นกรองการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ เข้าร่วมตรวจติดตามการใช้งานอุปกรณ์ของคนพิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 3 ราย ได้แก่ อำเภอเมืองฯ จำนวน 1 ราย อำเภอดอนสัก จำนวน 1 ราย และอำเภอพระแสง จำนวน 1 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]