งานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “ครอบครัววิถีใหม่รับมืออย่างไรกับความรุนแรงในครอบครัว”

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านครอบครัว และรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “ครอบครัววิถีใหม่รับมืออย่างไรกับความรุนแรงในครอบครัว” สืบเนืองจากเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวด้วยการติดริบขึ้นสีขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์พื่อแสดงถึงการร่วมกันยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยมี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในงานรณรงค์ฯ และนางสาวชนิษฐา บำรุงรัตน์ ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใด้จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]