งานสมัชชาขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566 “สานพลังเมืองคนดีที่น่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีธรรมมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต”

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี          มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ และ           นางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมเป็นเกียรติงานสมัชชาขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566 “สานพลังเมืองคนดีที่น่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีธรรมมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต” ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน  ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายมนตรา พรมสินธุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]