งานสมัชชาสวัสดิการชุมชนจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 10 “กองทุนสวัสดิการชุมชน ดูแลคนทุกช่วงวัย ใส่ใจผู้เปราะบาง เสริมสร้างคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมงานสมัชชาสวัสดิการชุมชนจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 10 “กองทุนสวัสดิการชุมชน ดูแลคนทุกช่วงวัย ใส่ใจผู้เปราะบาง เสริมสร้างคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานเปิดพิธีและบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมโรงแรมลำปำรีสอร์ท อำเภอเมืองฯ จังหวัดพัทลุง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]