งานสมัชชาเมืองฅนดีสุขถ้วนหน้า#2 “สุราษฎร์ธานีแห่งความสุข”

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ “สุขสุราษฎร์ สู่เมืองที่เป็นมิตรกับสังคมสูงวัย” กิจกรรมสมัชชาเมืองฅนดีสุขถ้วนหน้า#2 “สุราษฎร์ธานีแห่งความสุข” พร้อมทั้งมอบหมายให้นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 100 คน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]