งานเปิดตัวแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการอนุวัติการปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทของการโยกย้ายถิ่นฐาน

วันที่ 20 มกราคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางนภสร จินา ตำแหน่ง นักสังคมสงเราะห์ปฏิบัติการ นางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวเหมรัตน์ หงส์ทอง ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้เช้าร่วมรับฟังงานเปิดตัวแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการอนุวัติการปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทของการโยกย้ายถิ่นฐาน ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]